امکان چاپ رایگان مقالات در ژورنال های معتبر
1399/10/07

دبیرخانه کنفرانس اعلام می دارد امکان چاپ رایگان مقالات در ژورنال های معتبر فراهم می باشد